வகுப்பறை (@Vaguparai)

11 months ago

வகுப்பறை - Vaguparai.com

576 Mega Pixel...! 😱 #வகுப்பறை | #Vaguparai | #Tamil_News_Aggregator ... மேலும்மேலும்

 

Comment on Facebook

இப்போது தமிழிலுள்ள அனைத்து ஊடகங்களின் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில் நீங்கள் படிக்கலாம்...! 😊 வகுப்பறை - Vaguparai.com 14,570 Tamil News - Vaguparai.com/Tamil-News 71 Tamil Newspapers - Vaguparai.com/Tamil-Newspapers 90 Tamil Magazines - Vaguparai.com/Tamil-Magazines 147 Tamil Radios - Vaguparai.com/Tamil-Radios 78 Tamil TV Channels - Vaguparai.com/Tamil-TV-Channels 53 Tamil Youtube Channels - Vaguparai.com/Tamil-Youtube-Channels

11 months ago

வகுப்பறை - Vaguparai.com

மோப்பம் பிடிக்கும் ...! 😱 #வகுப்பறை | #Vaguparai | #Tamil_News_Aggregator ... மேலும்மேலும்

11 months ago

வகுப்பறை - Vaguparai.com

ஏரிகள்...! 😱 #வகுப்பறை | #Vaguparai | #Tamil_News_Aggregator ... மேலும்மேலும்

 

Comment on Facebook

இப்போது தமிழிலுள்ள அனைத்து ஊடகங்களின் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில் நீங்கள் படிக்கலாம்...! 😊 வகுப்பறை - Vaguparai.com 14,570 Tamil News - Vaguparai.com/Tamil-News 71 Tamil Newspapers - Vaguparai.com/Tamil-Newspapers 90 Tamil Magazines - Vaguparai.com/Tamil-Magazines 147 Tamil Radios - Vaguparai.com/Tamil-Radios 78 Tamil TV Channels - Vaguparai.com/Tamil-TV-Channels 53 Tamil Youtube Channels - Vaguparai.com/Tamil-Youtube-Channels

பழம்

பழம்...! 😱

#வகுப்பறை | #Vaguparai | #Tamil_News_Aggregator
... மேலும்மேலும்

 

Comment on Facebook

இப்போது தமிழிலுள்ள அனைத்து ஊடகங்களின் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில் நீங்கள் படிக்கலாம்...! 😊 வகுப்பறை - Vaguparai.com 14,570 Tamil News - Vaguparai.com/Tamil-News 71 Tamil Newspapers - Vaguparai.com/Tamil-Newspapers 90 Tamil Magazines - Vaguparai.com/Tamil-Magazines 147 Tamil Radios - Vaguparai.com/Tamil-Radios 78 Tamil TV Channels - Vaguparai.com/Tamil-TV-Channels 53 Tamil Youtube Channels - Vaguparai.com/Tamil-Youtube-Channels

Dei ....chicken sapta thappu ippa pazham saptalum thappa

இனப்பெருக்க உறுப்பை அல்ல குழந்தைகளை...‌

என்ன அறிவுடையா

அப்ப என்னதான் சாப்பிட வேண்டும் அதையும் கூறவும்

நீங்க சந்திரலோகத்தில இருக்கவேண்டியரப்பா...

+ View more comments

... மேலும்மேலும்

 

Comment on Facebook

இப்போது தமிழிலுள்ள அனைத்து ஊடகங்களின் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில் நீங்கள் படிக்கலாம்...! 😊 வகுப்பறை - Vaguparai.com 14,570 Tamil News - Vaguparai.com/Tamil-News 71 Tamil Newspapers - Vaguparai.com/Tamil-Newspapers 90 Tamil Magazines - Vaguparai.com/Tamil-Magazines 147 Tamil Radios - Vaguparai.com/Tamil-Radios 78 Tamil TV Channels - Vaguparai.com/Tamil-TV-Channels 53 Tamil Youtube Channels - Vaguparai.com/Tamil-Youtube-Channels

வைரம்...! 😱

திருடப்பட்ட வைரம்...! 😱

#வகுப்பறை | #Vaguparai | #Tamil_News_Aggregator
... மேலும்மேலும்

 

Comment on Facebook

இப்போது தமிழிலுள்ள அனைத்து ஊடகங்களின் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில் நீங்கள் படிக்கலாம்...! 😊 வகுப்பறை - Vaguparai.com 14,570 Tamil News - Vaguparai.com/Tamil-News 71 Tamil Newspapers - Vaguparai.com/Tamil-Newspapers 90 Tamil Magazines - Vaguparai.com/Tamil-Magazines 147 Tamil Radios - Vaguparai.com/Tamil-Radios 78 Tamil TV Channels - Vaguparai.com/Tamil-TV-Channels 53 Tamil Youtube Channels - Vaguparai.com/Tamil-Youtube-Channels

பெரிய திருட்டை செல்வாக்கான பெரியவர்கள் செய்யின் அதற்கு மதிப்பு போலும்!வறியவர்கள் வயிற்றுப்பசிக்காக சிறிதாக ஏதும் அறியாமல் எடுத்து புசித்து விட்டால் உயிரை எடுத்து விடுவார்கள் போலும்.என்ன உலகம்!!!

thiruttu rani

+ View more comments

சார்லி சாப்ளின்...! 😱#வகுப்பறை | #Vaguparai | #Tamil_News_Aggregator

சார்லி சாப்ளின்...! 😱

#வகுப்பறை | #Vaguparai | #Tamil_News_Aggregator
... மேலும்மேலும்

 

Comment on Facebook

இப்போது தமிழிலுள்ள அனைத்து ஊடகங்களின் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில் நீங்கள் படிக்கலாம்...! 😊 வகுப்பறை - Vaguparai.com 14,570 Tamil News - Vaguparai.com/Tamil-News 71 Tamil Newspapers - Vaguparai.com/Tamil-Newspapers 90 Tamil Magazines - Vaguparai.com/Tamil-Magazines 147 Tamil Radios - Vaguparai.com/Tamil-Radios 78 Tamil TV Channels - Vaguparai.com/Tamil-TV-Channels 53 Tamil Youtube Channels - Vaguparai.com/Tamil-Youtube-Channels

37 வருடங்கள்...! 😱#வகுப்பறை | #Vaguparai | #Tamil_News_Aggregator

37 வருடங்கள்...! 😱

#வகுப்பறை | #Vaguparai | #Tamil_News_Aggregator
... மேலும்மேலும்

 

Comment on Facebook

இப்போது தமிழிலுள்ள அனைத்து ஊடகங்களின் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில் நீங்கள் படிக்கலாம்...! 😊 வகுப்பறை - Vaguparai.com 14,570 Tamil News - Vaguparai.com/Tamil-News 71 Tamil Newspapers - Vaguparai.com/Tamil-Newspapers 90 Tamil Magazines - Vaguparai.com/Tamil-Magazines 147 Tamil Radios - Vaguparai.com/Tamil-Radios 78 Tamil TV Channels - Vaguparai.com/Tamil-TV-Channels 53 Tamil Youtube Channels - Vaguparai.com/Tamil-Youtube-Channels

யார்? எங்கு?

தமிழ்...! 😱

தமிழ்...! 😱

#வகுப்பறை | #Vaguparai | #Tamil_News_Aggregator
... மேலும்மேலும்

 

Comment on Facebook

இப்போது தமிழிலுள்ள அனைத்து ஊடகங்களின் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில் நீங்கள் படிக்கலாம்...! 😊 வகுப்பறை - Vaguparai.com 14,570 Tamil News - Vaguparai.com/Tamil-News 71 Tamil Newspapers - Vaguparai.com/Tamil-Newspapers 90 Tamil Magazines - Vaguparai.com/Tamil-Magazines 147 Tamil Radios - Vaguparai.com/Tamil-Radios 78 Tamil TV Channels - Vaguparai.com/Tamil-TV-Channels 53 Tamil Youtube Channels - Vaguparai.com/Tamil-Youtube-Channels

அரபிமொழி வலமிருந்து இடம் எழுதப்படுகிறது.

அற்புதம் ஐயா..

I love tamil

+ View more comments

ரேகைகள்...! 😱#வகுப்பறை | #Vaguparai | #Tamil_News_Aggregator

ரேகைகள்...! 😱

#வகுப்பறை | #Vaguparai | #Tamil_News_Aggregator
... மேலும்மேலும்

 

Comment on Facebook

இப்போது தமிழிலுள்ள அனைத்து ஊடகங்களின் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில் நீங்கள் படிக்கலாம்...! 😊 வகுப்பறை - Vaguparai.com 14,570 Tamil News - Vaguparai.com/Tamil-News 71 Tamil Newspapers - Vaguparai.com/Tamil-Newspapers 90 Tamil Magazines - Vaguparai.com/Tamil-Magazines 147 Tamil Radios - Vaguparai.com/Tamil-Radios 78 Tamil TV Channels - Vaguparai.com/Tamil-TV-Channels 53 Tamil Youtube Channels - Vaguparai.com/Tamil-Youtube-Channels

Post some Indian law related things

மேலும் பதிவுகள்