Tamil Vision International

Ratings
[Total: 0 Average: 0]
ChannelTamil Vision International Live
YoutubeTamil Vision International2 days ago

Tamil Vision Int.

TVI's Neengalam Naangalum. ... மேலும்மேலும்

Comment on Facebook

mL↔Cup 1 Cup = 250 mL. mL↔Teaspoon (metric) 1 Teaspoon (metric) = 5 mL. mL↔Tablespoon (metric) coefficient: 0.066667. ... ENDMEMO. 1 mL = 0.06666667 tbsp 50 mL = 3.333333 tbsp

வியப்பூட்டு

100 வருடங்களும் 40 வருடங்களும் பைபிள் ஒரு தலைமுறையே. ... "எலிஜா" மற்றும் "மோசே" ஆகியவற்றில் ஒன்றாக இணைந்த ஹீப்ரூ கடிதத்தில் "ஈ" ("ஓ ஸி ஈ எம் எம் அ") ஒன்றாக இணைந்தது (Hebrew)

இனஅழப்பு கானகம் தற்காப்பு

குதி திரை குரை மரை பரை படை மடை குடை திடை பதி மதி திரைப்படை

இனவழிப்பு கானகம் தன்காப்பு

அனர்ந்தம்

வானத்தைப்போல

1சரி 4சரி 2பிளை 3பிளை்்்்்

புயற்காற்று , ஒற்றுமை , ??

முனை,முடி,முகடு,முட்டு,முரட்டு,முத்திரை,

1 சரி 2 3 4பிழை

சாதி,சாடி,சாயம்,சாபம்,சாகசம்,சாப்பாடு,சாப்பிடல்,சாதித்தல்

1 சரி, ரெண்டு மூன்று நாலு பிழை

ஐந்தில் வளையாதது ஐம்பதில்்்வளையுமா்்்

4 mL = 0.266667 tbsp

பண்,பாடு,பட்டு,படு,திட்டு,விடு,விட்டு,விடு,விதி,விண்,கண்,கண்டு,கடு,கட்டு,கதி,கவி

3வது பிழை

1,4 சரி - 2,3 பிழை

பண் பா பாதி பதி பாட்டு விதி கள் திங்கள் பாடங்கள்

1,2,4 சரி - 3 பிழை

உப்பிட்டவரை உள்ளளவும் நினை

மடை,குடை,குதி,பதி,மதி,குரை,மரை,படை,பரை,திரை,

ஐந்தில் வளையாதது ஐம்பதில் வளையாது

4th is % right

3 days ago

Tamil Vision Int.

TVI's Neengalam Naangalum. ... மேலும்மேலும்

Comment on Facebook

வைஷாலி எப்படி உன்னோட பர்த்டே பார்ட்டி

Heroine

British PM

Santander bank

heroine

HEROINE

National flower, tower & the President of Iran(ஈரான்)

பிரிட்டிஷ் பிரதமர்கள்

தேடி தேடு மடி கடி குடி மடு மகுடி கடுகு

பிரதமர்கள் பிரித்தானியா (1) ரவனிபிளேயர்ர்

பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் வைஷாலி

ஒரு கிளி உருகுது உரிமையில் பழகுது ஓ மைனா மைனா

அரசன்,மரு,மத்து,மது,மனை,வனை,மருத்துவன்,துருவன்,சத்து,சமன்,அரன்,வரன்,வருத்து,

Heroine

தேடு.கடுகு,குடி,மடி,கடி,மடு,தேடி,மிடி

பிரித்தானிய பிரதமர்கள்

ஏப்ரல் மாதத்தில்

கண்டி (தலதாமாளிகை,tea estate)

பாடல்: ஒரு கிளி உருகுது உரிமையில் பழகுது.....

ஈரான்

அரசன் மருந்து மருது மனை அரசனை சரன் மரு துரு

ஈரானின் உயரமான கோபுரம் ஈரானின்்ஜனாதிபதி அலிகொமேனி்்ஈரானின் தேசியப்பூ்்றோசாமலர்்்்

ஒரு கிளி உருகுது ஈ உரிமையில் பழகுது்ஓமைனா மைனா ்்்

கதாநாயகி ஆங்கிலத்தில்

வசி,சகி,பல்,கழி,மழி,வழி,கல்,சல்,பசி,பகல்,கிழி,மசி,

4 days ago

Tamil Vision Int.

"வீச்சு" : The Reach !!!

இஸ்லாமியர்கள் மீது நடத்தப்படும் வன்முறைகளும், இனவாதத்தைத் தூண்டும் தென்னிலங்கை சக்திகளும்.

கருத்தாளர்கள் :

நிக்ஸன் அமிர்தநாயகம்
மயூரன் சோமநாதன்

நெறியாளர் : உதயன் S. பிள்ளை

Broadcast Date : May 15, 2019
... மேலும்மேலும்

Comment on Facebook

416 2924059

Sir sent me .. number or skype id i want talk ... above... these matter

Good evening Uthayan

Very nice

4 days ago

Tamil Vision Int.

TVI's Neengalam Naangalum. ... மேலும்மேலும்

Comment on Facebook

Another Montreal fan welcome

Happy Birthday Vaisali!!

வைஷாலிக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்

Happy birthday vishali

Good evening Prashanthan and Inthuja

பட்டம்

கரகாட்டகாரன்

கூடு கூட்டம்

அடுக்கு or வரிசை

கரகாட்டக்காரன்

பட்டம்

வாழ்த்துக்கள்

பட்டம்

கரகாட்டக்காரன்

வைஷாலிக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்

தரி or தரிப்பு

திசை,விசை,கசை,தசை,வசை,எசை,அசை,பசை,மசை,

Paddam

மாலை வணக்கங்கள்

ரீச்சரம்மா,வடிவு,கட்டுச்சோறு,கரும்பலகை,இலங்கை,சுகன்யா,படிக்கவேண்டும் புதியபாடல் வாத்தியாரையா

கசி,கலை,தலை,கரம்,தரம்,மரம்,மயம்,மலை,தங்கம்,ரசி,சிலை,மகம,சிகரம்,சிரம்,கரகம்,

பணம்,பயணம்,குதி,குணம்,பயம்,கதி,பரி,கரி,கபம்,பகுதி,பதி

எங்கட வீட்டில் மா பலா வாழை நாவல் கொய்யா தென்னை சீதா லாவுள் எல்லாம் உண்டு எனக்கு பிடித்த மரம் நாவல் நான் உண்டாக்கியது மாமரத்தில் ஊஞ்சல் கட்டிஆடினோம்

தேவதை வம்சம் நீயோ தேனிலா அம்சம் தானோ

5 days ago

Tamil Vision Int.

TVI's Neengalam Naangalum. ... மேலும்மேலும்

Comment on Facebook

Giving information and instructions about the competition to the viewers are so important.

Keep on talking is crucial for a successful show

இலை,தலை,ஆலை,ஆ,ஆல்இல்,பல்,மா,மாலை,மாடு,படு,ஆன்,இடு,ஆடு,தடு,

பயறு தவறு ஆ ஆணி புல் புயல் பணி வணி தணி ஆவல் வயல் தவறு

பருத்தித்துறை தூதுவளை

மரம் நறுவிலி விலங்கு நரி

ஊதியம்.

வண்ணத்திரை

9*5*7=315*1=315 7*8=56 315-56=259

Good evening Amalan and Pooja

இரட்டைச்சடை மிகவும் வசீகரமான விளையாட்டு. அறிமுகப்படுத்தியதிற்கு நன்றி

Please try to avoid silence during the waiting period.

கலம் தும்பி

கலம் கும்கி ்்்

ஊதியம்

இலை ஆலை ஆல் ஆ மாலை மாலை ஆதல் மான் மாடு ஆடு

மூவரும் ஐஸ்கட்டி பக்கம் விழுந்துள்ளார் மற்ற ஒருவர் தண்ணிக்குள் விழுந்துள்ளனர்

போட்டி வாட்டி கட்டி (கை)

மேகம்,தும்பி

பயறு,தவறு,வறு,ஆணி,ஆ,புல்,ஆல்,ஆவணி,தணி,பணி,தவறு,புயல்,வயல்

உழைப்பு,ஊதியம்

யானைக்கு தும்பி சரிதானே.

தலையணை

கலம்,வேழம்

1*5*7*9=315 7*8=56 315-56=259

5 days ago

Tamil Vision Int.

... மேலும்மேலும்

6 days ago

Tamil Vision Int.

TVI's Neengalam Naangalum. ... மேலும்மேலும்

Comment on Facebook

வைஷாலிக்கு வாழ்த்த விருப்பம் தான் ஆனால் முற்கூட்டியே சொல்ல கூடாது என்று பெரியோர் வாக்கு... அதனால் 15ம் திகதி வந்து வாழ்த்துகிறேன்.

Lamborghini

Isuzu

Logo வந்து Lamborghini

ADVANCE பிறந்தநல்நாள் வாழ்த்துக்கள்் வைசாலி ்்்்

வைஷாலியின் பிறந்த நாளை கருத்தில் கொண்டு எதிர்வரும் மே 20 அனைவருக்கும் விடுமுறை அளிக்க முடிவெடுத்துள்ளோம்

Hi

யானையுடன் எறும்பு சென்றது குருதிகொடைக்காகவோ

தும்பி,தம்பி,கும்பி,குளம்பி,குளம்,வளம்,குத்து,தளம்,பத்து,வத்து,பித்து,வகு,வதம்,பதம்,வகுத்து,பகுத்து,

பாலம் தம்பி்்்

வகம்,நகம்,ஊறி,கறி,நன்றி,கன்னம்,கனம்,ஊகம்,ஊனம்,ஊன்,ஊக்கம்,வனம்,

வைசாலி ஸ்ரீபிரதாப்க்கு முன் கூட்டிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்.

பாலம் தம்பி

கரு,திரு,ஒரு,களை,வேளை,மதி,கதி,மந்தி,திருந்தி

பஞ்சு பசுமை

I’m watching from SriLanka

Isuzu

6×8=48÷(2×4)÷2=3

அமலன் நீங்க எப்போதோ பாஸ் ஆயீட்டிங்க 😊

2*4*6/8/2=3

Lamborghini

மாலை வணக்கம் க கேசவன்்்்

பாலம் தம்பி

Bharath

கேது,கூளம்,கேட்க,களம்,விளக்க,விக்க,விடாது,கூடாது,துக்கம்,கடம்,விடம்,கூடம்

7 days ago

Tamil Vision Int.

TVI's Neengalam Naangalum. ... மேலும்மேலும்

Comment on Facebook

1,4 சரி - 2,3 பிழை

நில்

முதலாவது நான் வாசித்தது பிழையாய் வாசித்து விட்டேன்

1,4 சரி 2,3 பிழை

வரைபடம் நரைமுடி ஆபத்து

இலக்கு

தில்

அடிச்சு...1,4சரி 2,3பிழை

நில்

வில்

வரைபடம், ஆபத்து, நரைமுடி

தில்

1 பிழை

124சரி 3பிழை

தில்

வரைபடம் ,நரைமுடி ,ஆபத்து

1,4 சரி - 2,3 பிழை

அன்னையர் தின நல்வாழ்த்துக்கள்

முருங்கை

கட்டுமரம்

சென்னி

கட்டுமரம்

1,4 சரி- 2,3 பிழை

இலக்கு

Hi

1 week ago

Tamil Vision Int.

TVI's Neengalam Naangalum. ... மேலும்மேலும்

Comment on Facebook

நிமிர்ந்துநில்

நிமிர்ந்து நில் சரி

உணவை யாரும் தரலாம் பசியை உணர ருசியை கூட்ட நேசிப்பவர் ஆளே முடியும்

ஸ்ரீதேவி ... 16ல்..... 54ல் மறைந்தார்

அழகி,ஆண்டவர்

வணக்கம்

பல்லக்கு, பார்வதி

மணமகள் ,மாதுமை

ஆகாய தாமரை அருகில் வந்ததே நாடோடி பாடலில் உருகி நின்றதே

சிறி தேவி நான்கு வயதில் நடிக்க வந்து 16 வயதில் புகழின் உச்சத்தை அடைந்து 54 வயதில் மறைந்தார்.

அவதானம்

ஆகாயத் தாமரை அருகில் வந்ததே.

பல்லக்கு,பார்வதி

தரி

ஸ்ரீ தேவி 16 54

வணக்கம்

வெற்றியை விட தோல்விக்கு வலிமை அதிகம் வெற்றி சிரித்து மகிழ வைக்கும் தோல்வி சிந்தித்து வாழ வைக்கும்.

வெற்றியை விட தோல்விக்கு பலம் அதிகம். வெற்றி சிரித்து மகிழ வைக்கும். தோல்வி சிந்தித்து வாழ வைக்கும் Strong failure is more successful than success. The winner will laugh and make fun. Failure to think and live

ஸ்ரீதேவி நான்கு வயதில் நடிக்க வந்து 16 வயதில் புகழ்ச்சி உச்சியை அடைந்து 54 வயதில் மறைந்தார்

உணவை பசியை கூட்ட

நிமிர்ந்துநில்

உணவை யாரும் தரலாம் பசியை உணர ருசியை கூட்ட நேசிப்பவர் ஆளே முடியும்

நிமிர்ந்து நில்

குளிர் ,ஒளிர் ,துளிர்

ஸ்ரீதேவி நான்கு வயதில் நடிக்க வந்து 20 வயதில் புகழின் உச்சியை அடைந்து ஐம்பதினான்கு வயதில் மறைந்தார்

1 week ago

Tamil Vision Int.

TVI's Neengalam Naangalum. ... மேலும்மேலும்

Comment on Facebook

மத்தளத்துக்கு இரண்டு பக்கமும் அடூ

454 grams

விளை,பிள்ளை,பட்டு,படு,விடு,விட்டு,பிட்டு,பளை,

வா,ஆ,ஆரம்,ஆம்,வாரம்,கரம்,தரம்,பரம்,பயம்,பங்கம்,தகரம்,ஆவாரம்,

3வது பிழை

அடிச்சு...1,3,4 பிழை, 2சரி

கருத்தரங்கம்

நடைபவனி. விடைத்தாள் தாழ்பாள்

அத்தி,அதி,சா,சாதி,புத்தி,புலி,அலி,சாத்தி,

விபுலானந்தர் விலாஎலும்பு சந்திரன்

நடைபவனி விடைத்தாள் தாழ்ப்பாள்

பளை பிள்ளை பிட்டு விளை விளையாட்டு விடு விட்டு பட்டு படு

பயம் கரம் ஆ வா தரம் வாதம் ஆரம் வாரம் ஆதங்கம் தங்கம் பங்கம்

கருத்தரங்கம்

13 பிழை 24சரி

விபுலானந்தர், விலா எலும்பு,சந்திரன்

1,3 பிழைகருத்தரங்கம்

விபுலானந்தர்,விலாஎலும்பு,சந்திரன்

இரை,இலை,இயல்,இரவி,இரவல்,இணங்கு,இரைச்சல்,இணைத்தல்

மத்தறத்துக்கி இரண்டு பக்கமும்அடி

1 3 அடித்துச் சொல்கிறார் பிழை

மத்தளத்துக்கு இரண்டு பக்கமும் அடி

1 pound 453.592 grams

சொற்பொழிவாற்றல்

கருத்தரங்கம்

1 week ago

Tamil Vision Int.

TVI's Neengalam Naangalum. ... மேலும்மேலும்

Comment on Facebook

இயற்கை காட்சி வனப்பு எழில் அழகு மேகம் வானம் பூமிஇதில் ஏதாவது பொருத்தினால் எடுத்துக் கொள்ளவும்

Our own shadow

நிழல்

Clinque

ரஷ்யா

currency rouble

நீ,காது,கார்(காலம்)நீர்,கா,காலும்,காதும்,

தோகை,தலை,மலை,வலை,குலை,குகை,தக்கு,கை,மக்கு,மதகு,

Open office

அங்கே கேடி எட்டி எங்கே என் என்னது துடி அடி என்ன அது எது

Clineque

நீ காது கா நீர் நீங்கா காலும் கார்

CLINIQUE

அது,எது,எட்டி,அடி,அட்டி,கேது,எனது,என்,அங்கே,எங்கே,துடி,என்னடி,என்ன,கேடி,

ரஷ்யா

பஞ்சபூதம்

பஞ்சபூதம்

நிழல்

இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் பிரசாந்

இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்

எழில்

வானமும் பூமியும்

Muthal naal inru- unnale unnale..

காட்சி

பெண்,கூட,பிறந்த

2 weeks ago

Tamil Vision Int.

"வீச்சு" : The Reach !!!

யாழ் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் கைதும், தமிழர்கள் மீது பிரயோகிக்கப்படும் நெருக்கடியும்.

கருத்தாளர்கள் :

டொமினிக் பிரேமானந்த் ( சட்டத்தரணி )

பிரணவஸ்ரீ ஐயாத்துரைநெறியாளர் : உதயன் S. பிள்ளை

Broadcast Date : May 08, 2019
... மேலும்மேலும்

Comment on Facebook

அலசும் அரசியல் கனடாத் தமிழர்களுக்கு தாய்மண்ணையும் அதன் தாக்கங்களையும் பற்றி சிந்திக்கத்தூண்டும் ஆனால் தீர்வு ஒரு தொடர்கதைதான்.... "

2 weeks ago

Tamil Vision Int.

TVI's Neengalam Naangalum. ... மேலும்மேலும்

Comment on Facebook

Happy birthday to Camo, Prasanth and Eezhavi....

Happy birthday to Amalan’s family

நான் போட்ட கணக்கு சரியானது இல்லை என்றால் நான் இனி பங்கு பெற மாட்டேன்

Happy birthday wishes to all our Fan's 🎂

4+(2+6)*4 = 4+8*4= 4+32= 36 Red=8 Yellow=6 Blue==4

Good evening Harris and Inthuja

Malarmesai eekinaan maanadi senthaar nilamisai needu vaalvaar...

நூறு வீதம் சரி

Enga ooru paadukaran movie... Paechi paechi song....

4+(8×4)=36...

Enga uru paadukaaran...

இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்...ஈழவி,கமோ and multi ஸ்டார் பிரசாத்

Blue- 4.. Yellow-6.. Red-8...

Television is far better than cell to enjoy the show.

பத்திரம்

வணக்கம்

Veenduthal vendaamai ilaanadi serthatku yaandum idumbai ila...

Paththiram

இனிய பிறந்த நல்வாழ்த்துக்கள் பிரசாந்

2 weeks ago

Tamil Vision Int.

TVI's Neengalam Naangalum. ... மேலும்மேலும்

Comment on Facebook

Hi friends....

காகம்,கரகம்

2+1 உறை பாதையில் வாகனங்கள் இல்லை

வழிவிடு

தோடை,நிலா,உடை,படை,பலா,தோசை,கடை

அதலபாதாளம்

கா கால் வா வால் காதல் வாசம் வாங்கு வாசல் வாதம் குதம்

Good evening Amalan and Pooja

முயல்,சில்லு,கை,முடி,கிளை,முகில்,முளை,சிகை,சில்,

பட்டி என்றால் சிலை என்றும் பொருள் உண்டு

சணல்,

கருமம்,தருமம்,சருமம்

வழியுரை

தடு விடு தை தவில் கதை கரம் கமம் விரல் தகரம் மரம் தரம்

கீர்த்தனா

மணல் கல்லு

காகம் கம்பம்

கா,கால்,வா,வால்,வாங்கு,தகும்,தகு,வாசம்,காதம்(தூரம்)சங்கு

பாதாழம்

வழியுறை

இடம்,குடம்,இதம்,தடம்,எதற்கு,என்,குனி,தனி,குறி,தறி,எறி,

கையுறை

கீரியும் பாம்பும் போல

மணல்,சல்லி

பாதாளம்

2 weeks ago

Tamil Vision Int.

TVI's Neengalam Naangalum. ... மேலும்மேலும்

Comment on Facebook

தன்வினை தன்னைச் சூடும்

அம்பு,அரசன்

செருப்பு தர்ப்பு

அம்பு அரசன்

சிவப்பு, செருப்பு 🙂

மப்பு கப்பு அப்பு திறம் மறப்பு அத்தி அறதி கமம் கத்தி அகத்தி புறத்தி

தனுஷ்

அம்பு அரசன்

முகில் முல்லை

தரை (செடி)

கும்பி தும்பி தம்பி குளம் பதம் குதம் தளம் வளம் பித்து பித்தம் பகு வகு தத்து பத்து குத்து

அம்பு அரசன்

பரவாயில்லை வெள்ளை அப்படியே இருந்தால் வெட்டலாம்.

((9*7) +(5*3*1)

வில்லு வில்லன்

மாங்கனி அமலன்

வகுப்பு செருப்பு

தக்காளி

இனிப்பு செருப்பு

கிழிசறியா மரம் அனேகமாக வேலிக்கு நடுவது. இலங்கையில் வடமாகாணத்தில் அதிகம் உள்ளது

மல்லி முகில்

சரக்கு முடின்ச்சிடுச்சே என்று கவலையோடு தடவுகிறார்😊

தும்பி,தம்பி,குளம்,தளம்,வளம்,குதம்,பதம்,பித்து,பகு,குத்து,தத்து,பவளம்,வகு,தகும்,

அம்பு,அரசன்,

தண்டனை,உள்ளே,கைதி,

2 weeks ago

Tamil Vision Int.

TVI's Neengalam Naangalum. ... மேலும்மேலும்

Comment on Facebook

Facebook இல் பார்த்து விட்டு பலர் நேரில் வந்து பதில் சொல்வதால் FB நேயர்கள் தான் முதல்👍

1,2,3 சரி

ஒளிகதிர்

1,2,3 சரி - 4 பிழை

வடிகால், வாசிப்பு, கடிவாளம்

வானவேடிக்கை பனங்கிழங்கு முழங்கால்

கடிவாளம் ,வடிகால் ,வாசிப்பு

1,2,3 சரி - 4 பிழை

2க்கு1...வெளிச்சம்

Good morning Vijitharan and Jeannie

வானவேடிக்கை,பனங்கிழங்கு ,முழங்கால்

கடிவாளம் வடிகால் வாசிப்பு

2012 உலக டி 20 உலகக் கோப்பை போட்டியின் நான்காவது பதிப்பாகும். முதலில் 2007 ஆம் ஆண்டில் தென்னாபிரிக்காவால் நடத்தப்பட்டது, அங்கு இந்தியா பாகிஸ்தானை ஒரு ட்ரிலரில் தோற்கடித்தது. 2007 ல் இழந்த இறுதிப் போட்டிகளான பாக்கிஸ்தான், 2009 ல் இலங்கையை தோற்கடித்தது, அது இங்கிலாந்து அணிக்காக உலக T20 சாம்பியன்களாக ஆனது.

நீர்மட்டம்

எங்கிருந்து யாரால் நடத்தப்படுகிறது

வரைமுறைகள்

Hi

திரை

திரை

நீர்மட்டம்

குடை குடு குடி குரு குன்று குமரி

வரைமுறைகள்

கடிவாளம் ,வடிகால் ,வாசிப்பு

நீர்மட்டம்

1 ,3சரி-2, 4பிழை

மேலும் பதிவுகள்


Tamil Vision International – வகுப்பறை (@Vaguparai) | Watch Tamil TV Channels Online

(Adithya TV, Captain TV, Chithiram TV, Chutti TV, Discovery Channel Tamil, DD Podhigai, FX16 Tamil, Isaiaruvi, Jaya TV, Kalaignar Seithigal, Kalaignar TV, KTV, Makkal TV, Moon TV, News 7 Tamil, News 18 Tamilnadu, Polimer TV, Puthiya Thalaimurai TV, Puthuyugam TV, Raj TV, Sathiyam TV, Sirippoli, SS Music, Star Vijay TV, Sun Music, Sun News, Sun TV, Thanthi TV, Vasanth TV, Velicham TV, Zee Tamil.)


குறிப்பு : காப்புரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக எந்த தகவலும் இங்கு Copy & Paste செய்யவில்லை, மாறாக தகவல்கள் Embed மட்டுமே செய்யப்பட்டுள்ளது.

நல்ல தகவல்கள் எல்லோரையும் சென்றடைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலேயே இங்கு பதியப்படுகிறது. இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபனை இருந்தால் தெரியப்படுத்தவும். அவற்றை நீக்கிவிடுகிறோம். படைப்புகளின் காப்புரிமை படைப்பாளருக்கே…!

– நன்றி


ஓவ்வொரு பதிவுகளையும் தவறாமல் பெற ‘வகுப்பறை’யின், பக்கங்களை பின்தொடருங்கள்.

1. பேஸ்புக்  → Facebook.com/Vaguparai
2. டிவிட்டர் → Twitter.com/Vaguparai
3. இன்ஸ்டாகிராம் → Instagram.com/Vaguparai
4. கூகிள் → Google.com/+Vaguparai
5. யூடுப் → Youtube.com/Vaguparai

‘Subscribe’ செய்யுங்கள் https://goo.gl/C2If19 .